Jak wybrać właściwe PKD dla firmy?

4

Formalne określenie rodzaju wykonywanej działalności jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Już na etapie podejmowania decyzji o rejestracji firmy należy dokładnie określić profil jej działalności, a następnie uzupełnić wniosek CEIDG-1 odpowiednimi kodami PKD. Te w razie zmiany profilu działalności zawsze można zaktualizować. Jak wybrać właściwe PKD dla firmy?

Czym są kody PKD?

Na początku warto wyjaśnić, czym właściwie są kody PKD. Skrót PKD pochodzi od „Polskiej Klasyfikacji Działalności” i jest to umownie przyjęty podział ze względu na kategorie działalności, jakie realizują podmioty gospodarcze. Rejestrując firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), każdy przedsiębiorca jest obowiązany określić rodzaje podejmowanych aktywności, a więc podać odpowiednie kody PKD najlepiej obrazujące profil  jej działalności. Obecnie wiążącym podziałem jest klasyfikacja PKD 2007 obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

Jak wybrać właściwe PKD dla firmy?

Rejestrując działalność gospodarczą i wybierając kody PKD zgodne z jej profilem, przedsiębiorca zobligowany jest określić nie tylko obszar działania firmy, ale również działalność przeważającą. To właśnie ten kod PKD wpisywany jest na formularzu na pierwszym miejscu i powinien odzwierciedlać działalność, która będzie dominująca w przedsiębiorstwie.

Częstym problemem przedsiębiorców jest poprawne określenie kodów PKD. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której jeden podmiot we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wskazuje kilka, a nawet kilkanaście kodów PKD, które w pełni zobrazują wykonywaną przez niego działalność. Wskazanie większej liczby kodów PKD jest bezpłatne, nie ma więc obawy, że za każdy dopisany numer trzeba będzie uiścić opłatę.

Kluczową kwestią podczas zakładania działalności jest umiejętne określenie kodów PKD, które jak najdokładniej oddają usługi świadczone przez przedsiębiorcę. W celu poprawnego ustalenia kodów PKD można skorzystać z tabel przedstawiających strukturę klasyfikacji, schematu dostępnego na stronie GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) lub programu automatycznie wyszukującego kody PKD. Aplikacja „Szukacz PKD” udostępniona została przez GUS na stronie https://stat.gov.pl. Po instalacji programu wystarczy wpisać interesujące przedsiębiorcę słowa klucze, które najlepiej odzwierciedlają prowadzoną przez niego działalność, a wyszukiwarka podpowie odpowiednie kody PKD. Pomocne nierzadko okazują się również wyszukiwarki internetowe.

W celu poprawnego ustalenia kodów PKD można skorzystać także z pomocy urzędu. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o pomoc w ustaleniu kodów PKD do Urzędu Statystycznego w Łodzi. We wniosku należy szczegółowo opisać przedmiot działalności, a wspomniany urząd pomoże ustalić kod PKD. Formularz można wypełnić elektronicznie. Pamiętaj jednak, że wydana informacja nie jest decyzją administracyjną i nie ma charakteru wiążącego. Za wydanie informacji o kodach PKD Urząd Statyczny w Łodzi pobiera opłaty.

Rozszerzenie profilu działalności a aktualizacja kodów PKD

Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest ważne głównie ze względu na późniejszą możliwość świadczenia określonych usług. Często zdarza się, że przedsiębiorca na etapie rejestracji nie jest w stanie dokładnie sprecyzować profilu działalności firmy i kierunków jej rozwoju. Nie jest to jednak problem, bo aktualizacja wniosku CEIDG-1 jest całkowicie darmowa, a przedsiębiorca może w każdej chwili dopisać kolejne kody, które będą związane z rozszerzeniem świadczonych przez firmę usług. Ważną kwestią jest jednak czas, w którym należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego. Przedsiębiorca jest zobligowany do uaktualnienia danych przed uzyskaniem przychodu z działalności, której dotyczy nowy kod PKD.

Dlaczego poprawne określenie kodów PKD jest tak ważne?

Poza możliwością świadczenia usług określonych w PKD, prawidłowe wskazanie kodów jest ważne również ze względu na możliwość starania się o wsparcie pomocowe z różnego rodzaju dotacji oraz możliwość opodatkowania np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wskazanie poprawnych kodów PKD podczas rejestracji lub aktualizacji wniosku CEIDG-1 ma kluczowe znaczenie podczas starania się o dotacje, które przeznaczone są dla firm działających w określonym sektorze. Jeśli profil działalności firmy i wskazane kody PKD nie będą pokrywały się z obszarami określonymi w regulaminie przetargu, konkursu czy programie pomocowym, firma nie zostanie wpisana na listę kandydatów i tym samym zostanie pozbawiona możliwości udziału w projekcie.

Zakres wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności ma także wpływ na prawo skorzystania z innej formy opodatkowania niż zasady ogólne. Zarówno możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i skorzystania z karty podatkowej, uzależniona jest m.in. od rodzaju wykonywanej działalności.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest