Zezwolenie typu B dla członków zarządu spółki z o.o.

voal-zezwolenie-typ-b

Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie wiąże się z szeregiem formalności, których należy dopełnić. W większości przypadków, gdy przyjmujesz do pracy w firmie obcokrajowca, musisz uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy na terytorium Polski. Bez tego dokumentu nie możesz legalnie zatrudnić nowego pracownika.

Jeżeli natomiast chcesz, aby obcokrajowiec został członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz uzyskać szczególny rodzaj pozwolenia, tzw. zezwolenie typu B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy w Polsce.

Kogo dotyczy i na jaki okres jest wydawane zezwolenie typu B?

Zezwolenie typu B dla członków zarządu spółki z o.o. dotyczy cudzoziemca, który ma pełnić funkcje w zarządzie przedsiębiorstwa. Jest wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy. Zwolnienie typu B nie jest wymagane tylko w określonych przypadkach, m.in., gdy cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego UE, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób w naszym kraju, posiada status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały w Polsce, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub pobyt czasowy udzielony w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski. Standardowo zezwolenie typu B jest wydawane na okres do 3 lat. W przypadku większych spółek, zatrudniających powyżej 25 osób, obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie na okres dłuższy – do 5 lat.

Jakie informacje znajdują się we wniosku o wydanie zezwolenia typu B?

Aby uzyskać zezwolenie typu B, pracodawca jest zobowiązany złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Musi przedłożyć go wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania bądź w przypadku, gdy niemożliwe jest określenie głównego miejsca wykonywania pracy cudzoziemca, do wojewody mazowieckiego. Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, cudzoziemca oraz pracy, która ma być mu powierzona. We wniosku należy również wyszczególnić typ zezwolenia oraz wypisać wszystkie przekazane wojewodzie załączniki. Aby został rozpatrzony pozytywnie, należy dokonać opłaty za wydanie zezwolenia. Wynosi ona odpowiednio 50 lub 100 zł, w zależności od tego, czy pełnienie funkcji w zarządzie ma trwać krócej lub dłużej niż 3 miesiące.

Jakie dokumenty są wymagane przy wydaniu zezwolenia typu B?

O zezwolenie na pracę typu B występuje przedsiębiorca. Oprócz wypełnienia wniosku, wiąże się to ze zgromadzeniem szeregu dokumentów dotyczących zarówno spółki, jak również nowego członka zarządu. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pracodawca musi wraz z nim złożyć:

 • kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
 • kopie dokumentów potwierdzających okoliczności, od których zależy wydanie zezwolenia,
 • oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia dla składającego wniosek, jeżeli pracodawca nie robi tego osobiście,
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu wniesienia wpłaty za wydanie zezwolenia,
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące karalności,
 • kopię umowy spółki z o.o.,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku podmiot osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków lub prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy,
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy, jeżeli pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

Jak długo czeka się na wydanie zezwolenia typu B i jakie kary grożą za jego brak?

Wydanie decyzji o przyznaniu zezwolenia typu B dla członków zarządu spółki z o.o. trwa nie dłużej niż jeden miesiąc. Jednak w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych okres ten może wydłużyć się do maksymalnie dwóch miesięcy. Osoba, która otrzymała zezwolenie może pełnić wyłącznie funkcji wskazane we wniosku. Uprawnienie ogranicza się do wykonywania pracy na terytorium Polski. Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. bez zezwolenia typu B jest karalne. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może otrzymać grzywnę od 3000 zł lub w szczególnych przypadkach, nawet karę pozbawienia wolności.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest