Wynajmujesz biuro spółce? Masz mnóstwo nowych obowiązków!

wirtualne biuro nowe przepisy

Działalność na rzecz spółek, polegająca między innymi na udostępnianiu adresu prowadzenia działalności lub adresu siedziby stała się działalnością regulowaną. Przedsiębiorcy (działalności jednoosobowe i wszelkie spółki) prowadzący tego rodzaju działalność muszą spełnić szereg nowych wymogów.

Aby móc prowadzić działalność na rzecz spółek trzeba:

 • być niekaranym,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
 • uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek,
 • posiadać odpowiednie procedury wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kto musi posiadać wiedzę i doświadczenie?

Jeśli usługi świadczy przedsiębiorca, to właśnie on musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem.

Jeśli usługi świadczy spółka, to wiedzę i doświadczenie muszą posiadać:

 • wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki,
 • członkowie organów zarządzających (np. Zarząd),
 • osoby kierujące wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek (np. kadra kierownicza w przedsiębiorstwie),
 • beneficjent rzeczywisty podmiotu.

Jak udokumentować posiadaną wiedzę i doświadczenie?

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli osoby wymienione powyżej ukończyły szkolenie lub kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek. Ustawa nie precyzuje jakiego rodzaju ani kto może przeprowadzać te szkolenia.

Warunek ten uznaje się też za spełniony, jeżeli osoby te wykonywały, przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością na rzecz spółek.

Jak uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek?

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i jest dostępny tu: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow.

Wniosek o wpis składa się w formie elektronicznej podając:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy,
 • numer KRS i numer NIP,
 • wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie.

Uwaga!
Opłata skarbowa za wniosek wynosi 616 zł.               

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 14 dni.

Należy pamiętać, że przy zmianie stanu faktycznego, wniosek powinien być uaktualniany.

Terminy uzyskania wpisu

Przedsiębiorcy, którzy na dzień wejścia w życie przepisów świadczyli usługi na rzecz spółek, mogą je świadczyć dalej, jednak do dnia 30 kwietnia 2022 r. muszą uzyskać wpis do rejestru.

Przedsiębiorcy, którzy po 31 października 2021 r. rozpoczynają świadczenie usług na rzecz spółek, muszą uzyskać wpis przed wykonaniem pierwszej czynności.

Ważne!
Świadczenie usług bez wpisu jest zagrożone karą do 100.000 zł!

Czym są procedury AML i czy ja muszę je posiadać?

Podmioty wymienione powyżej stają się w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy instytucjami obowiązanymi, na które nałożono szereg obowiązków. Muszą one stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, obejmujące między innymi konkretne procedury postępowania, szacowanie ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy oraz raportowanie konkretnych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Rada
W celu wdrożenia procedur AML sugerujemy skorzystanie ze specjalistycznych firm, świadczących usługi w tym zakresie.               

Generalny Inspektor Informacji Finansowej posiada szereg uprawnień kontrolnych w stosunku do instytucji obowiązanych i może nakładać na nie kary finansowe.

Ponadto inne instytucje obowiązane, takie jak banki czy biura rachunkowe, mają obowiązek raportowania konkretnych zachowań swoich klientów, w związku z czym brak procedur AML w sytuacji świadczenia usług na rzecz spółek może być dotkliwy finansowo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest