Czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych?

tłumaczenia (1)

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą przede wszystkim dokumentów urzędowych, procesowych oraz skarbowych i wykonać mogą je jedynie tłumacze przysięgli. Zastanawiasz się, czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych, nie wiesz, kiedy wystarczy Ci tłumaczenie zwykłe, a kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe? Odpowiedzi na postawione pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Przekład z jednego języka na drugi może dotyczyć zarówno ważnych dokumentów takich jak: akt urodzenia, umowa zakupu samochodu lub świadectwo ukończenia szkoły, jak i tekstów literackich, broszur, korespondencji prywatnej lub rozmaitych instrukcji obsługi i regulaminów. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba skorzystania z usług tzw. tłumacza przysięgłego, a więc specjalisty posiadającego niezbędne uprawienia i poświadczającego je pieczęcią.

Zwykły tłumacz do wykonywania swoich obowiązków musi wykazać się dobrą znajomością języka oraz umiejętnością posługiwania się nim zarówno w piśmie, jak i w mowie. Aby można było świadczyć usługi tłumaczeń uwierzytelnionych popularnie nazywanych przysięgłymi, trzeba nie tylko znać doskonale język obcy, ale również:

  • wykazać się dobrą znajomością języka polskiego,
  • posiadać co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny,
  • być obywatelem Polski, innego kraju UE, EOG lub kraju na zasadach wzajemności,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe a zwykłe

Pod względem merytorycznym tłumaczenie przysięgłe i zwykłe nie różnią się niczym. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku przekład z jednego języka na drugi powinien zostać wykonany profesjonalnie – poprawnie pod względem gramatycznym, stylistycznym oraz językowym. Podstawową różnicą są konsekwencje prawne zachodzące pomiędzy oboma rodzajami dokumentów.

Tłumaczenie uwierzytelnione musi spełniać szereg wymogów, a opracowane przez tłumacza materiały nabierają formy urzędowej. Aby do tego doszło, wydruk z gotowym przekładem powinien zawierać pieczęć oraz podpis tłumacza, musi zostać również opatrzony klauzulą poświadczającą. Tłumaczenie przysięgłe może mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną. W translacjach cyfrowych poświadczenie ma formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Tłumacz przysięgły, poświadczając dokument, bierze pełną odpowiedzialność za dokonany przekład. Jeśli klient poniósłby straty wynikające z niepoprawnego tłumaczenia, ma prawo skierować sprawę na drogę sądową i żądać odszkodowania. Praca – prawa i obowiązki – tłumaczy przysięgłych regulowane są przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zdecydowanie mniejsze wymagania stawiane są przed specjalistami od tłumaczeń zwykłych i mają one charakter umowny. Tłumaczem może zostać każda osoba, która ukończyła studia na kierunku filologicznym i posiada odpowiednie umiejętności językowe. Tłumaczenia zwykłe mogą mieć charakter zarówno papierowy, jak i elektroniczny i nigdy nie zawierają pieczęci, podpisu ani innych poświadczeń osoby dokonującej przekładu.

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe?

Z usług wykwalifikowanego specjalisty powinieneś skorzystać, jeśli przedmiotem tłumaczenia są pisma urzędowe, bankowe, medyczne, a także umowy handlowe, dokumenty potwierdzające zatrudnienie, dokumenty wymagane podczas rejestracji sprowadzonego pojazdu oraz zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego i danych osobowych. Przedłożenie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, czy umowy kupna lub sprzedaży instytucjom typu urząd albo bank wymaga zachowania określonych standardów.

Skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza, który poświadcza przekład, chroni Twoje interesy. Jak zostało już wspomniane, jeśli poniesiesz straty wynikające z nieprawidłowego tłumaczenia, możesz starać się o odszkodowanie. Konsekwencje prawne dla tłumacza przysięgłego, który wykonał nierzetelną pracę, nie kończą się na wypłacie odszkodowania, ale niosą za sobą również ryzyko utraty prawa do wykonywania zawodu.

Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Jeśli przedmiotem tłumaczenia są książki, broszury, korespondencja prywatna lub firmowa, strony internetowe, materiały reklamowe czy instrukcje obsługi, możesz skorzystać z usług tłumacza zwykłego. Dokumenty te nie wymagają zachowania urzędowej formy tłumaczenia, nie ma w stosunku do nich żadnych określonych wymogów. Poszukując tłumacza, weź jednak pod uwagę opinie zadowolonych klientów. Nie każda osoba oferująca usługi translacji gwarantuje odpowiednią jakość. Poszukując rzetelnego i odpowiedzialnego specjalisty, najlepiej wziąć pod uwagę spostrzeżenia osób, które już korzystały z tego rodzaju usług. Oferta tłumaczy zwykłych jest na tyle bogata, że niezależnie, czy poszukiwania dotyczą mniejszych, czy większych miast, ze znalezieniem uznanego specjalisty nie powinno być problemu.

Dlaczego tłumaczenia przysięgłe są droższe od tłumaczeń zwykłych?

Poza aspektami prawnymi tłumaczenia przysięgłe różnią się od tłumaczeń zwykłych również ceną. Musisz zdawać sobie sprawę, iż za usługę tłumaczenia uwierzytelnionego przyjdzie Ci zapłacić nieco więcej. Różnice w cenie są odzwierciedleniem znacznie wyższych kwalifikacji tłumaczy przysięgłych. Odpowiedzialność wykwalifikowanego specjalisty za wykonywaną translację oraz większe wymagania formalne przekładają się na wyższy koszt. Wpływ na cenę tłumaczeń zarówno uwierzytelnionych, jak i zwykłych ma również renoma tłumacza lub biura, w którym pracuje.

Warto także wiedzieć, iż w przypadku tłumaczeń przysięgłych każda rozpoczęta strona przekładu rozliczana jest jako pełna, a dodatkowo tłumacz przysięgły oddzielnie liczy każdy dokument. Regulacje prawne dotyczące stawek za tłumaczenia uwierzytelnione zawarte zostały w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Niezależnie od tego, czy Twoje dokumenty wymagają tłumaczenia zwykłego, czy przysięgłego, warto poszukać osoby lub biura tłumaczeń o nieskazitelnej opinii. Przełożony tekst powinien mieć dokładnie to samo znaczenie co oryginał oraz być sformatowany zgodnie z zasadami gramatyki, stylistyki i interpunkcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest