Działalność nierejestrowana z Voal

Wspieramy początkujących w pierwszych krokach w biznesie

Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej, która nie wymaga rejestracji firmy. Jest to opcja dla osób fizycznych, których miesięczne przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia. Prowadzenie takiej działalności ułatwia start w biznesie, oferując uproszczone obowiązki podatkowe i brak konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jest idealna dla małych przedsięwzięć, takich jak sprzedaż rękodzieła czy usługi lokalne.

Działalność nierejestrowana - co musisz wiedzieć?

Działalność nierejestrowana stanowi prostą formę zarobkowania, idealną dla tych, którzy chcą przetestować swoje pomysły biznesowe bez zawiłości formalnych. Jest to drobna działalność zarobkowa, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co znacząco upraszcza start. Charakterystyczne dla niej jest również zwolnienie z obowiązku rejestracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz brak konieczności opłacania składek. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, co jest znacznym ułatwieniem finansowym.

W ramach tej formy działalności, konieczne jest jednak prowadzenie ewidencji przychodów, co pozwala na monitorowanie limitu przychodów, nie przekraczającego określonego progu. Na koniec roku podatkowego, dochody z działalności nierejestrowanej muszą być rozliczone w zeznaniu rocznym. Działalność nierejestrowana jest doskonałą opcją dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, umożliwiającą sprawdzenie potencjału rynkowego ich pomysłów z minimalnymi formalnościami i obciążeniami finansowymi.

W skrócie:

działalność nierejestrowana ceidg

Brak Rejestracji w CEIDG

W działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG. Jest to idealne rozwiązanie dla testowania pomysłów biznesowych z minimalnymi formalnościami.

działalność nierejestrowana zus

Brak Rejestracji w ZUS

Działalność nierejestrowana zwalnia z obowiązku rejestracji w ZUS oraz opłacania składek, co stanowi znaczące ułatwienie dla osób rozpoczynających własny biznes na małą skalę.

Brak zaliczek na podatek dochodowy

Prowadzenie działalności nierejestrowanej zwalnia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy, ale wymaga rocznego rozliczenia PIT-36 i zapłaty podatku do końca kwietnia.

Ewidencja przychodów

Prowadzenie ewidencji przychodów w działalności nierejestrowanej jest kluczowe do monitorowania limitu przychodów i zapewnia zgodność z wymogami podatkowymi, jednocześnie utrzymując minimalne wymagania administracyjne.

Limit Przychodów w Działalności Nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana w 2024 roku pozwala na osiąganie przychodów do określonych limitów. Od stycznia do czerwca limit ten wynosi 3181,50 zł, a od lipca wzrasta do 3225 zł. To oznacza, że miesięczne przychody z takiej działalności nie mogą przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. Przekroczenie tych kwot skutkuje koniecznością rejestracji działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana jest idealna dla małych przedsięwzięć, umożliwiając prowadzenie biznesu z mniejszymi formalnościami.

Limity:

Styczeń - Lipiec 2024

0 PLN

Lipiec - Grudzień 2024

0 PLN

Co oprócz limitów?

W działalności nierejestrowanej istnieje kilka kluczowych wymagań, które muszą być spełnione. Pierwszym z nich jest limit przychodów – Twoje miesięczne przychody nie mogą przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne, ponieważ przekroczenie tego limitu wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Drugim warunkiem jest to, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie powinieneś być zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą lub mieć zawieszoną taką działalność.

Kolejnym ważnym aspektem jest rodzaj wykonywanych czynności. W działalności nierejestrowanej nie możesz wykonywać czynności wymagających koncesji, zezwoleń ani wpisu do rejestru działalności regulowanej. Oznacza to, że działalność ta jest ograniczona do prostszych form działalności gospodarczej, które nie podlegają dodatkowym regulacjom prawnym.

Jeśli chodzi o kasę fiskalną, to w działalności nierejestrowanej istnieją pewne wyjątki od obowiązku jej posiadania. Jeśli sprzedaż jest dokonywana wyłącznie na rzecz firm, kasa fiskalna nie jest wymagana. Jednakże, jeśli Twoja działalność obejmuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników zryczałtowanych, i Twój roczny przychód z takiej sprzedaży nie przekracza 20.000 zł, możesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Warto jednak pamiętać, że istnieją rodzaje działalności, które wymagają posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość przychodów. Należą do nich m.in. przewóz osób taksówkami, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, sprzedaż w placówkach gastronomicznych, naprawy pojazdów, sprzedaż gazu płynnego, sprzętu radiowego i telewizyjnego oraz części do silników spalinowych.

Podsumowując, działalność nierejestrowana oferuje prostszą ścieżkę dla przedsiębiorców, ale wymaga świadomości ograniczeń i obowiązków z nią związanych.

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana może być prowadzona przez różne grupy zawodowe i osoby, które spełniają określone warunki. Oto lista osób, które mogą prowadzić działalność nierejestrowaną:

Każda osoba fizyczna

Działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba fizyczna, choć istnieją ograniczenia związane z jej specyficznym statusem prawnym.

Obcokrajowcy

Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, pod warunkiem spełnienia tych samych warunków co obywatele Polski.

Osoby niepełnoletnie

Niepełnoletni mogą prowadzić działalność nierejestrowaną z ograniczeniami prawnymi związanymi z wiekiem i wymagają zgody opiekunów na pewne czynności.

Bezrobotni

Osoba bezrobotna może prowadzić działalność nierejestrowaną, o ile nie opiera się ona na umowach cywilnoprawnych, by zachować status bezrobotnego.

Urzędnicy

Urzędnicy mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, choć mogą napotkać ograniczenia związane z regulaminami wewnętrznymi ich urzędów.

Rolnicy

Rolnicy mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale z ograniczeniami dotyczącymi rodzajów działalności rolniczej i turystycznej.

Kiedy działalność muszę zarejestrować?

Rejestracja firmy jest wymagana, nawet przy niewielkich przychodach, jeśli planowana działalność wymaga zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to działalności takich jak ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, usługi detektywistyczne, czy zbieranie odpadów. Ponadto, działalności zdefiniowane jako gospodarcze w ustawie Prawo przedsiębiorców, takie jak pośrednictwo ubezpieczeniowe i usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, również wymagają rejestracji. Bez spełnienia tych warunków, działalność nie może być legalnie prowadzona.

Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenie

W działalności nierejestrowanej, jeśli świadczysz usługi na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy-zlecenia, podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym jako zleceniobiorca. Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić cię do ubezpieczeń i opłacać składki ZUS w ciągu 7 dni. Jednakże, jeśli działalność nierejestrowana obejmuje sprzedaż towarów, jak rękodzieło, nie masz obowiązku opłacania składek. Istnieją wyjątki od tej zasady, np. studenci do 26. roku życia wykonujący zlecenie nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom, a zleceniodawca nie musi odprowadzać za nich składek do ZUS.

Rozliczanie kosztów w działalności nierejestrowanej

Podczas rozliczania działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36, możesz odliczyć koszty poniesione w związku z tą działalnością, aby zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu. Do tych kosztów zaliczają się zakupy surowców, towarów handlowych oraz koszty zużytej energii. Ważne jest, aby wszystkie te wydatki były udokumentowane, najlepiej z twoimi danymi osobowymi. Koszty uzyskania przychodów rozliczasz kasowo, co oznacza, że odliczasz je w dniu faktycznego poniesienia wydatku.

Czy muszę posiadać kasę fiskalną?

Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną nie muszą używać kasy fiskalnej, jeśli ich obrót na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 tys. zł w poprzednim roku. Jednak obowiązek posiadania kasy fiskalnej pojawia się niezależnie od wielkości obrotu, gdy sprzedawane są towary lub usługi wymagające ewidencjonowania, takie jak gaz płynny, części do silników, usługi fryzjerskie czy przewóz osób taksówkami. Nawet w działalności nierejestrowanej, przekroczenie limitu 20 tys. zł lub sprzedaż określonych towarów i usług wymaga ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Czy mogę mieć kontrolę skarbową przy działalności nierejestrowanej?

Nie rejestrując działalności w CEIDG, nadal możesz być podległy kontroli urzędowej, zgodnie z ustawą o VAT i Ordynacji podatkowej. Ewidencjonowanie sprzedaży jest obowiązkowe, nawet przy zwolnieniu z VAT, co umożliwia weryfikację prawidłowości zwolnienia. Kontrole mogą dotyczyć również sposobu prowadzenia działalności, np. kontroli Sanepidu przy produkcji żywności. Ponadto, musisz przestrzegać przepisów o prawach konsumentów i RODO, co również może być przedmiotem kontroli przez Prezesa UOKiK lub UODO.

Potrzebujesz pomocy z działalnością nierejestrowaną? Zadzwoń!