Rejestracja spółek przez podmioty uprawnione – uzyskanie wpisu

Rejestracja spółek przez podmioty uprawnione - uzyskanie wpisu

Aby zarejestrować spółkę, musimy posiadać adres, który będzie służył do kierowania w określone miejsce korespondencji firmowej oraz wskazywał siedzibę przedsiębiorstwa. Z uwagi na wzrost popularności pracy zdalnej, wiele przedsiębiorców obecnie stawia na rozwijanie swojej działalności w sieci. Nie potrzebują zatem przestrzeni biurowej, która stanowi dodatkowy koszt. Rozwiązaniem tego problemu są wirtualne biura, które nie tylko świadczą usługi polegające na udostępnieniu adresu w celu rejestracji firmy, ale również zajmują się outsourcingiem szeroko pojętych usług biurowych. Do tej pory podmioty te nie miały obowiązku spełniać dodatkowych przesłanek w celu prowadzenia tego rodzaju działalności. Kwestia ta jednak w najbliższym czasie się zmieni. Rejestracja spółek będzie możliwa tylko przez podmioty uprawnione, o czym w dzisiejszym wpisie.

Zapraszamy do lektury.

Nowe rodzaje działalności regulowanej od 31.10.2021 r.

31 października 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadziły one dwa nowe rejestry działalności regulowanej, którymi są:

 • rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów,
 • rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych.

Obydwa rejestry będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i to do tego organu należy kierować odpowiednie wnioski.

Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Natomiast te, które będą chciały ją rozpocząć po 31 października 2021 r., powinny go uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Rejestracja spółek przez podmioty uprawnione

Zgodnie z powyższym, podmioty zajmujące się świadczeniem usług polegających na rejestracji spółek będą musiały uzyskać stosowny wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz spełnić dodatkowe wymagania. Przepisy wyżej wskazanej ustawy przewidują, że taką działalnością jest w szczególności:

 • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podmioty zajmujące się powyższymi usługami będą zatem zobligowane do uzyskania wpisu do rejestru we wcześniej wskazanych terminach. Jakie dodatkowe wymogi będą musiały one spełnić, aby go uzyskać?

Dodatkowe wymogi

Aby podmiot zajmujący się świadczeniem usług definiowanych przez ustawę jako „działalność na rzecz spółek lub trustów” uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru, będzie musiał spełnić dodatkowe wymagania. Jest to wymóg niekaralności obejmujący umyślne przestępstwa oraz wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną.

Za jakie przestępstwa podmiot chcący świadczyć usługi na rzecz spółek lub trustów nie może być karany?

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

W jaki sposób natomiast udokumentować drugi wymóg – posiadania doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną?

Przykładowo może być to świadectwo poświadczające ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną. Co istotne, wymóg ten dotyczy:

 • osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną,
 • członków organów zarządzających,
 • osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej,
 • beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.

Rejestracja spółek przez podmioty uprawnione. Podsumowanie

Jeżeli chcemy zatem skorzystać z usług podmiotu zajmującego się udostępnianiem adresu oraz innych czynności związanych z działaniem naszego przedsiębiorstwa, powinniśmy pamiętać o zweryfikowaniu, czy posiada on odpowiedni wpis do rejestru. Przepisy w tym zakresie zaczną obejmować wszystkie podmioty dopiero od 30 kwietnia 2022 r., jednak już teraz warto mieć ten fakt na uwadze.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest