Zatrudnianie
Cudzoziemców

Chcąc zatrudnić cudzoziemca pracodawca musi ściśle trzymać się określonych zasad. Bardzo ważne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą na temat posiadanych przez kandydata na naszego przyszłego pracownika dokumentów. Samo sporządzenie umowy o pracę to zdecydowanie za mało. Bez odpowiedniego dokumentu z urzędu regulującego legalny pobyt i pracę możemy ściągnąć nie tylko na swoją firmę, ale także na potencjalnego pracownika wiele problemów.
W VOAL udzielamy konsultacji na temat sposobów zatrudniania cudzoziemców, które uzależnione od wielu czynników, począwszy od zawodu w jakim będzie pracować, poprzez czas na jaki ma zostać powierzona praca a kończąc na określeniu miejsca gdzie ma wykonywać powierzone mu zadania. Zatrudniając cudzoziemca należy rozróżniać takie pojęcia jak Zezwolenie na pracę, Oświadczenie o powierzeniu pracy i Kartę Pobytu Czasowego. Chociaż wszystkie te dokumenty łączy jedno to warunki ich otrzymania są różne. Zasadnicza różnica to okres na jaki powierzona ma być praca. Zazwyczaj proces zatrudnienia cudzoziemca zaczynamy od uzyskania z Urzędu Pracy dokumentu o nazwie Oświadczenie o powierzeniu pracy, który uprawnia do podjęcia pracy na okres nieprzekraczający 180 dni.
Inną możliwością zatrudnienia jest uzyskanie z Urzędu Wojewódzkiego Zezwolenia na pracę. Takie zezwolenie można dostać po raz pierwszy maksymalnie na 12 miesięcy, należy jednak pamiętać, że prawnie uregulowany jest wykaz zawodów dla których można składać taki wniosek bez dodatkowych dokumentów, w pozostałych przypadkach niezbędne jest uzyskanie dodatkowego dokumentu z Urzędu Pracy, który nazywa się Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Kolejnym dokumentem regulującym legalny pobyt i pracę jest Karta Pobytu Czasowego, którą pracownik może otrzymać maksymalnie na okres 3 lat.

Wszystkie te dokumenty pozwalają legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w tym czasie pracować, należy jednak pamiętać o szeregu formalności, których należy dopełnić zatrudniając cudzoziemca. Złożenie wniosku to jedynie początek skomplikowanego procesu, nie można zapomnieć o zgłoszeniu do ZUS, informowaniu urzędu o wszelkich zmianach w warunkach zatrudnienia, szkoleniach, badaniach BHP i innych formalnościach.

Chcąc ułatwić Pracodawcom przechodzenie przez kolejny etapy procesu legalizacji pobytu i pracy nowych pracowników proponujemy nasze usługi. Nasi konsultanci na mocy udzielonego im przez Państwa firmę pełnomocnictwa zajmą się całym procesem od A do Z. Przypilnujemy terminów, złożymy wnioski, zgłosimy informacje do urzędów, dodatkowo proponujemy także obsługę kadrowo-księgową w języku obcym oraz sporządzanie dwujęzycznych umów.