jednoosobowa działalność gospodarcza

Założenie wymaga znacznie mniej czasu niż przy spółce, przez dwa pierwsze lata działalności możemy liczyć na mniejszy ZUS. Wszelką odpowiedzialność niesie właściciel z całym swoim prywatnym majątkiem. Istnieje także możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości co znacznie zmniejsza ponoszone koszty. Zarejestrowanie działalności jest bezpłatne, urząd nie wymaga wniesienia opłaty tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto przez przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznać się z listą kodów działalności gospodarczej ( PKD ) i wybrać kody odpowiadające profilowi działalności firmy, którą zakładamy. Wniosek o dokonanie wpisu możemy złożyć w formie papierowej w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy lub wysłać pocztą albo złożyć przez internet. Urząd nie pobiera opłaty za złożenie wniosku.
Rejestracji działalności gospodarczej dokonujemy wypełniając formularz CEIDG-1, oprócz wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednocześnie wniosek ten jest wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej ( REGON ), zgłoszeniem aktualizacyjnym lub identyfikacyjnym skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego ( NIP ), zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia dotyczącego płatnika składek do ZUS, oświadczeniem o formie opodatkowania podatkiem dochodowym.

W zależności od rodzaju wybranej formy opodatkowania możemy rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość.

Na swoje nazwisko można mieć zarejestrowaną tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą.

Warto zwrócić uwagę na adres prowadzenia działalności, nie musi on być tożsamy z adresem naszego zameldowania. Działalność możemy założyć w dowolnym miejscu. Doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług Wirtualnego Biura, dzięki któremu zyskujemy adres prowadzenia działalności oraz pakiet dodatkowych usług związanych z prowadzeniem firmy wraz odbiorem koresponedncji.